Politique de confidentialité

El lloc revbell.fr és propietat de N&C – Domicili social: 5 rue d’Alsace, 75010 París. Societat per accions simplificada amb capital de 60.730 euros – SIRET 79364442800021 – Codi APE: 7022Z – IVA intracomunitari: FR08 793 644 428 – Número RCS: Paris B 793 644 428 – Email: contact@n-and-c.eu

El director de publicació de la web revbell.fr és Romain Charié, en qualitat de president. El lloc web revbell.fr està allotjat per OVH, una SAS amb un capital de 10.174.560 euros, inscrita al Registre Mercantil de Lille amb el número 424 761 419, amb domicili social a 2, rue Kellermann – 59100 Roubaix, França, i subjecta a l’impost sobre el valor afegit amb el número FR 22 424 761 419.
Disseny web: N&C

L’usuari reconeix haver llegit aquest avís legal i es compromet a complir-lo. L’usuari reconeix haver estat plenament informat que la seva acceptació del contingut de les presents Condicions Generals no requereix la signatura manuscrita d’aquest document, sinó que resulta de la sola consulta del Lloc.

OBLIGACIONS / RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari es compromet a no comunicar cap informació que sigui falsa, inexacta o enganyosa; difamatòria, calumniosa o injuriosa; o que infringeixi els drets d’autor, els drets de patent, els drets de marca, els secrets de fabricació, altres drets de propietat intel·lectual, el dret de divulgació o la intimitat de tercers o la reputació de n-and-c. L’usuari es compromet a no comunicar cap informació contrària a la legislació francesa i/o aplicable. L’usuari s’abstindrà de comunicar informació que contingui virus, troians, bombes de rellotgeria o qualsevol altre programa informàtic dissenyat per fer malbé o interceptar clandestinament qualsevol sistema informàtic, dades o informació personal.

Es prohibeix a l’usuari enganyar altres usuaris usurpant la identitat o una denominació social o perjudicant la imatge o la reputació d’altres persones i/o fent-se passar per un tercer o per un empleat, un servei autoritzat o una filial de n-and-c .eu. Els usuaris s’abstindran d’interrompre, alentir, bloquejar o alterar el flux normal de dades intercanviades al Lloc. Es prohibeix als usuaris accedir fraudulentament, mantenir, obstaculitzar o pertorbar els sistemes d’informació de n-and-c.eu, en particular els servidors i xarxes connectats al Lloc. L’usuari no es pot negar a complir les condicions exigides, els procediments, les normes generals o les disposicions reglamentàries aplicables a les xarxes. L’usuari es compromet a complir les disposicions legals pertinents aplicables a la informació que circula a Internet i/o al Lloc i, en qualsevol cas, serà l’únic responsable de qualsevol infracció dels drets de tercers que es pugui derivar del seu ús del Lloc. L’usuari és l’únic jutge del dret legal, contractual i/o judicial a accedir i/o utilitzar el Lloc.

Quant a això, en accedir i/o utilitzar el Lloc, l’usuari reconeix que no infringeix cap disposició legal, contractual o reglamentària. L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc amb finalitats que respectin l’ordre públic, la seguretat pública i les normes de conducta acceptades i serà en tot cas l’únic responsable de les infraccions de l’ordre públic, la seguretat pública i les normes de conducta acceptades que puguin derivar-se del seu ús del Lloc. En general, l’usuari garanteix a n-and-c.eu contra qualsevol reclamació, acció i/o demanda de què pugui ser objecte i es compromet, en aquest sentit, a pagar totes les sumes, danys, costes, honoraris d’advocats i despeses que revbell.fr pugui ser condemnat a pagar.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El contingut daquest lloc web està subjecte a drets dautor, marques registrades i altres lleis de propietat intel·lectual. L’estructura general, així com les dades, iconografies, representacions, logotips, textos, imatges animades o no, marques i tots els altres elements que componen el Lloc són propietat exclusiva de N&C o dels seus socis. Tota reproducció, còpia, publicació, distribució o representació total o parcial d’aquest lloc web, sense l’autorització expressa i prèvia de N&C, està prohibida i constitueix una infracció sancionada pels articles L. 335-2 i següents del Codi de la propietat intel·lectual francès. Les marques de N&C i dels seus socis, així com els logotips que apareixen al lloc són semifiguratius o no i estan registrats. Qualsevol reproducció, còpia, publicació, distribució, representació total o parcial d‟aquestes marques o logotips, realitzada a partir d‟elements del lloc sense l‟autorització expressa i prèvia de N&C està per tant prohibida, en el sentit de l‟article L.713-2 del Codi francès de la Propietat Intel·lectual. Les presents Condicions Generals no impliquen cessió de cap tipus de drets de propietat intel·lectual sobre els elements propietat de N&C o dels seus cessionaris, com sons, vídeos, fotografies, imatges, textos literaris, obres artístiques, programari, marques, cartes gràfiques o logotips , en benefici de l’usuari. Qualsevol altre ús no autoritzat expressament per escrit i per avançat per N&C està prohibit i constitueix una infracció.

RESPONSABILITAT

El Lloc i el seu contingut es proporcionen únicament amb fins informatius, “tal qual” i sense garantia de cap mena, inclosa qualsevol garantia de rendiment futur. El lloc i el seu contingut es proporcionen únicament amb fins informatius, “tal qual” i sense garantia de cap mena, inclosa qualsevol garantia de rendiment futur. Pel que fa a això i en particular, N&C no garanteix que el Lloc sigui accessible en tot moment o estigui lliure d’errors i/o defectes. En aquest context, se us recorda que l’accés al Lloc es pot suspendre temporalment a causa del manteniment de maquinari i/o programari del servidor del Lloc, i/o el manteniment de maquinari, programari i/o editorial del Lloc, i/o l’esdeveniment d’un cas de força més gran. La possibilitat d’indisponibilitat temporal o permanent del Lloc no podrà en cap cas donar lloc a una reclamació per danys i perjudicis o qualsevol altra forma d’indemnització. Se us recorda que la transmissió de dades per Internet només és relativament fiable, ja que les dades circulen per xarxes heterogènies, amb característiques i capacitats variables, que de vegades estan saturades a determinades hores del dia i poden repercutir en els temps de descàrrega o en l’accessibilitat a les dades, la informació que transporta no està protegida contra els riscos d’apropiació indeguda, intrusió al sistema, pirateria de dades, programes i fitxers del sistema, o contaminació per virus informàtics, i és responsabilitat de l’usuari adoptar totes les dades mesures adequades per protegir el sistema i el contingut contra la contaminació per virus o intents d’intrusió. En conseqüència, N&C no podrà ser considerada responsable dels danys resultants de l’accés, la utilització i/o la indisponibilitat del Lloc, i en particular de qualsevol pèrdua de dades/programes, qualsevol contaminació per virus, qualsevol pèrdua financera i/o comercial i /o qualsevol pèrdua d’imatge.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació francesa. Aquestes Condicions Generals expressen la totalitat de les obligacions de les parts. No obstant això, poden ser completades i/o modificades per qualsevol text addicional conclòs entre les parts i que remeti expressament a les presents condicions generals. Cap condició general o específica comunicada per l’usuari podrà incorporar-se a les presents Condicions Generals. Tots els Usuaris reconeixen la jurisdicció dels tribunals francesos en tots els assumptes relacionats amb el contingut i lús del lloc o qualsevol reclamació derivada del mateix.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de dades personals i de la Llei francesa de protecció de dades de 6 de gener de 1978, modificada el 24 de juliol de 2019, N&C és responsable del tractament de dades personals realitzat en lexercici de la seva activitat. En navegar per aquest Lloc, l’usuari és susceptible de comunicar a N&C informació tècnica i de navegació referida a la política de Cookies, així com dades de caràcter personal necessàries per a la implementació dels serveis oferts en aquest Lloc. Els usuaris del lloc tenen dret daccés, rectificació, supressió i oposició a les dades personals. Els usuaris del lloc també poden retirar en qualsevol moment el vostre consentiment al servei al qual s’han subscrit. Aquests drets es poden exercir seleccionant la secció Contacte del Lloc o enviant un correu electrònic a: contact@n-and-c.eu o per correu postal a N&C – 5 rue d’Alsace, 75010 PARIS.

PROTECCIÓ DE DADES

Els seus drets: De conformitat amb les disposicions de la Llei francesa de Protecció de Dades de 6 de gener de 1978, modificada, i el Reglament General de Protecció de Dades, vostè té dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar, oposar-se i portar els seus drets dades personals. Trobareu una descripció d’aquests drets i com exercir-los en cadascuna de les seccions següents. Dret d’accés: Teniu dret a accedir a les dades que us concerneixen tractades per N&C. Us permet saber quines dades tenim sobre vosaltres i, si ho desitgeu, sol·licitar una còpia. Per obtenir un desglossament personalitzat de les dades que tenim sobre vostè, podeu enviar-nos la vostra sol·licitud per correu electrònic a contact@n-and-c.eu o per correu postal a l’adreça següent: N&C – 5 rue d’Alsace, 75010 París. Procurarem respondre en un termini raonable.
Dret de rectificació: En virtut de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, ens pot sol·licitar que rectifiquem qualsevol dada personal que li concerneixi i que sigui inexacta. També podeu sol·licitar que es completin les dades personals incompletes que us concerneixen, fins i tot facilitant una declaració complementària. Podeu enviar la vostra sol·licitud per correu electrònic a contact@n-and-c.eu. Dret de supressió: Teniu dret a obtenir de nosaltres la supressió, com més aviat millor, de les dades personals que us concerneixin, sens perjudici del nostre interès legítim o de qualsevol obligació legal que ens obligui a conservar-les. Dret d’oposició: Es pot oposar que N&C us enviï comunicacions, en particular comunicacions comercials. Amb aquesta finalitat, us proporcionem un enllaç per donar-vos de baixa a cada correu electrònic que us enviem. També es pot oposar, per motius legítims, al tractament de les vostres dades. Per exercir aquest dret, envieu la vostra sol·licitud per correu electrònic a contact@n-and-c.eu. Si teniu algun dubte sobre els vostres drets en matèria d’informàtica i llibertats, consulteu la pàgina web de la CNIL: www.cnil.fr.

N&C | revbell – Actualitzat el 05 d’abril de 2023

Desplaça cap amunt